top of page

Algemene voorwaarden van Your Venue B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Your Venue (hierna: YV) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23076369en is gevestigd aan Grevelingenhout 7 (4311NL) te Bruinisse.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door YV.

3. Diensten: de diensten die YV aanbiedt, zijn het plannen en organiseren van evenementen in brede zin, het verzorgen van de aankleding van het Evenement, het verzorgen van de promotie van voornoemde evenementen alsmede het verzorgen van videoproducties zoals aftermovies, fotografie en livestream van Evenementen.

4. Evenement: het evenement dat door YV ten behoeve van Opdrachtgever wordt georganiseerd.

5. YV: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die YV heeft aangesteld, projecten aan YV heeft verleend voor Diensten die door YV worden uitgevoerd, of waaraan YV een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en YV, alsmede voorstellen van YV voor Diensten die door YV aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door YV waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8. Artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), DJ of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens Opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

9. Optreden: een Evenement of anderszins waarvoor de Opdrachtgever een Artiest wenst in te huren, of heeft ingehuurd en ten aanzien waarvan YV namens Artiest en Opdrachtgever een Artiestenovereenkomst hebben gesloten.

10. Artiestenovereenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde ten aanzien van (een) geboekt(e) Optreden(s) door Artiest.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van YV, elke Overeenkomst tussen YV en Opdrachtgever en op elke dienst die door YV wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal YV aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met YV is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval YV niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door YV gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. YV is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft YV het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor YV gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van YV zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van YV heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan YV te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. YV heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Mondelinge aanvaarding van Opdrachtgever verbindt YV slechts, nadat Opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

4. YV is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

6. Elke Overeenkomst die met YV wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan YV wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met YV is verbonden.

7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van YV heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan YV te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. YV heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Mondelinge aanvaarding van Opdrachtgever verbindt YV slechts, nadat Opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

4. YV is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

6. Elke Overeenkomst die met YV wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan YV wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met YV is verbonden.

7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. YV zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. YV staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan YV de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie tijdens het intakegesprek. Partijen zullen in samenspraak, met inbreng van YV tot een plan van aanpak/planning komen. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door YV aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. YV heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is YV niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor YV, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. YV is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. YV kan, indien daartoe opdracht is gegeven, Opdrachtgever vertegenwoordigen bij de totstandkoming van één of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en/of zaken  te leveren.

7. Uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard op te leveren, worden te allen tijde verricht door derden waarmee Opdrachtgever zelf een Overeenkomst heeft gesloten, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. YV is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze Overeenkomst door de betreffende derde, behoudens het geval waarin YV zelf en rechtstreeks een Overeenkomst met voornoemde derden heeft gesloten.

8. Partijen maken duidelijke afspraken over communicatie. YV is hierin leidend en geeft richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reactietermijnen, een contactpersoon waarmee YV kan communiceren, contactmomenten en meer. Indien Opdrachtgever enig contactmoment met YV niet bijwoont, komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor risico van Opdrachtgever. 

9. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over eventuele calamiteiten en veiligheid. YV is hierin leidend en geeft de richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden. Opdrachtgever vrijwaart YV voor alle door haar geleden schade en gevolgschade indien Opdrachtgever, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden tijdens het Evenement gemaakte (veiligheids)afspraken niet nakomen.

10. Communicatie met door YV ingeschakelde derden loopt uitsluitend via YV.

11. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de Overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar.

12. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt YV Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

13. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is YV aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door YV of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft YV recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 - Livestream Evenementen

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan YV Livestream verzorgen ten behoeve van Opdrachtgever.

2. De Livestream vindt plaats op locatie van YV of de aangegeven locatie van Opdrachtgever. De Livestream kan tevens buiten plaatsvinden door middel van de mobiele ingerichte Livestream bus van YV.

3. De Livestream vindt plaats op het internet. Het internet is van nature een aaneenschakeling van netwerken, servers, routers en vele schakels die allemaal in potentie een probleem kunnen veroorzaken in de wijze waarop YV tijdens een klus werkt.YV is niet aansprakelijk ingeval het Internet niet werkt.

Artikel 8 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door YV verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat YV niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. YV is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is YV verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door YV voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. YV kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is YV gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan YV.

4. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

 1. YV tijdig en kosteloos beschikking heeft over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waarop of waarin het Evenement wordt georganiseerd c.q. de Diensten moeten worden verricht;

 2. Het terrein, gebouw en/of de locatie waarop of waarin de Diensten moeten worden verricht voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden;

 3. De door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten dat YV geen belemmering ondervindt bij de uitvoering bij de Overeenkomst;

 4. De goederen die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven, alsmede hulppersonen, tijdig geleverd en/of beschikbaar zijn. YV is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle schade veroorzaakt door de door Opdrachtgever voorgestelde hulppersonen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5. Opdrachtgever verleent YV toestemming de door haar verstrekte gegevens, waaronder verstaan maar niet beperkt tot haar logo en merknamen te gebruiken ten behoeve van de promotie van het Evenement.

6. Indien Partijen de levering en/of productie van drukwerk overeengekomen zijn, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de content, alsmede voor de eindcontrole van het drukwerk. Indien na de controle van Opdrachtgever enige fouten in het drukwerk geconstateerd worden, zijn de herstelkosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 - Adviezen

1. YV kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal YV de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door YV verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

Artikel 10 - Videoproductie en fotografie

1. Opdrachtgever zal YV schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

2. Het creëren van visuele- en filmwerken en foto's is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals YV die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die YV hanteert. YV heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst YV genoodzaakt is aanvullend materiaal, of achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hier gedurende de opdracht extra kosten voor worden gerekend. Het een en ander geschiedt op basis van nacalculatie. YV zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Alvorens dergelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dient Opdrachtgever toestemming te geven.

4. YV kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van YV een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht. Enige schade of vertraging ten gevolge van een overmachtsituatie zijn nimmer een grond voor aansprakelijkheid van YV en geven klant geen recht op schadevergoeding.

5. Al het door YV opgenomen filmmateriaal wordt in beginsel bewaard voor een termijn van 6 maanden. Na afloop van deze termijn zal YV dit filmmateriaal vernietigen, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever na deze termijn nog filmmateriaal wenst in te zien, dient zij hiervan zelf een adequate back-up te maken. Hiervoor is YV gerechtigd een aanvullende vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

6.  De uitvoering van de fotografie werkzaamheden is inclusief het bewerken van foto's, tenzij anders overeengekomen.

7. Het auteursrecht op de werken berust uitsluitend bij YV, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door YV bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van YV is artikel 22 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

8. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van YV waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. 

9. Opdrachtgever kan slechts de door YV goedgekeurde en bewerkte foto's ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op 'ruwe', onbeperkte foto's.

Artikel 11 - (Op)Levering

1. Alle door YV opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet anders door YV bij Overeenkomst bepaald. YV zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door YV of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft YV recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

2. Nadat het werk door YV is voltooid, heeft Opdrachtgever in beginsel recht op 1 kosteloze feedback-/aanpassingsronde. Het door YV geproduceerde werk geldt als opgeleverd nadat de feedback van Opdrachtgever is verwerkt. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is YV gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na de eerste versie het tot dan toe opgeleverde werk te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het werk geacht te zijn aanvaard en wordt de opdracht als opgeleverd beschouwd. Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed- of afkeuring in een latere fase te baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds door haar zijn goedgekeurd.

4. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd. Indien partijen overeenkomen dat de bronbestanden worden overgedragen aan Opdrachtgever is YV gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever.

5. YV spant zich in om de Dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

Artikel 12 - Voice-over en muziekrechten

1. Indien overeengekomen kan gebruik gemaakt worden van een of meerdere voice-overs en/of overige audio. Partijen dienen nadere afspraken maken over de invulling hiervan.

2. Muziek dat in een filmwerk wordt gebruikt dient door Opdrachtgever vergoedt te worden. Opdrachtgever is verplicht de verschuldigde vergoeding voor het gebruik ervan tijdig en volledig af te dragen aan een organisatie zoals Buma/Stemra, Stichting SYNC, SENA of een vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting en verantwoordelijkheid om de betreffende muziekrechten tijdig en op juiste wijze te registreren en te vergoeden. YV is niet verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van muziekrechten, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

3. YV zal medewerking verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van de afhandeling van de vergoeding van de muziekrechten.

4. Indien YV door de betreffende organisatie wordt aangesproken op het betalen van een vergoeding voor het gebruik van de muziekrechten, brengt YV deze kosten volledig in rekening bij Opdrachtgever. Indien hierbij aanvullende kosten zoals boetes en/of administratieve lasten in rekening worden gebracht door de organisatie, zal YV deze kosten, alsmede haar eigen kosten één op een doorbelasten aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf dient tevens een boete te betalen aan YV ter hoogte van 500,- euro per overtreding.

Artikel 13 - Het inzetten van Artiesten

1. YV kan indien daartoe opdracht is gegeven Artiesten inzetten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Bij het inzetten van Artiesten stelt YV de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar ingezette Artiesten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

2. Opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de gecontracteerde Artiest, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.

3. Opdrachtgever is bekend en akkoord met het feit dat, hoewel de vorm van het Optreden in goed overleg met de Artiest door de Opdrachtgever wordt bepaald, de Artiest volledig onafhankelijk is in de wijze van 

uitvoering van het Optreden en dat de Artiest over zijn inhoudelijke bijdrage zelf de eindzeggenschap heeft.

4. Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van tevoren is overeengekomen.

5. BUMA/STEMRA/SENA rechten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal deze rechten zelf dienen te vergoeden.

6. Artiest is gehouden zich te richten naar de wensen van Opdrachtgever, waar dit betreft de volgorde van een programma, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Artiest is gehouden in collegialiteit met ander optredende artiesten en dergelijke samen te werken en medewerking te verlenen aan een goed verloop der bijeenkomst.

7. Artiest is bereid zich te richten naar de wensen van Opdrachtgever van de bijeenkomst/voorstelling c.q. het bezoekende publiek, speciaal waar het betreft de keuze van het repertoire en performance. Toegiften en dergerlijke geven geen recht op extra betaling, tenzij dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

8. Opdrachtgever garandeert het volgende:

 1. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of zaken van Artiest, toeleverancier en/of YV.Tevens zorgt de opdrachtgever voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;

 2. Opdrachtgever zal zorgdragen dat YV tijdig alle benodigde informatie heeft verkregen over het Optreden, waaronder over de locatie van het Optreden.

 3. dat Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;

 4. dat er voor Artiest een nette en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, tafels en stoelen, spiegel en noodzakelijke verwarming;

 5. dat, indien blijkt dat de populariteit van Artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan YV gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;

 6. dat Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht heeft op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;

 7. dat Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht heeft op een gratis eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het Evenement langer dan 4 vier uur duurt;

 8. dat de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur tien minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

 

9.YV zal er zorg voor dragen dat de Artiest tijdig voor de aanvang van het Optreden aanwezig is met al hetgeen voor het Optreden benodigd is, tenzij anders overeengekomen.

10. Het door YV met de Opdrachtgever vooraf besproken en schriftelijk in de Artiestenovereenkomst vastgelegde tijdstip en tijdsduur van Optreden is bindend. Wanneer de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van het Optreden een verzoek doet het overeengekomen eindtijdstip te verschuiven, is de Artiest, dan wel YV gerechtigd het verzoek te weigeren of het als meerwerk te accepteren. Het uiteindelijke tijdstip van het eindigen van het Optreden is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

11. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van YV of Artiest geluids- en/of beeldopnamen van het Optreden te (laten) vervaardigen.

12 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming vanYV geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen, waarbij de naam en/of beeltenis van Artiest worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het Optreden te verkopen.

13. Indien Opdrachtgever de naam en/of beeltenis van Artiest in publiciteitsmateriaal dan wel uitnodigingen met betrekking tot. het Evenement wenst te gebruiken, dan zal het publiciteitsmateriaal of de uitnodiging zelf, alsmede de wijze waarop of dan wel de voorwaarden waaronder dit gebeurt, vooraf moeten worden overeengekomen met YV namens Artiest.

Artikel 14 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. YV is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Diensten, zal YV Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij YV de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is YV gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 15 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. YV voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door YV opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

3. Indien overeengekomen, wordt reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door YV haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. YV is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van YV.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal YV zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien YV meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud

1. YV levert alle film- en fotografiewerken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan YV heeft voldaan.

2. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder haar houden van de in opdracht van Opdrachtgever gecreëerde films en overige visuele werken, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen op eerste verzoek aan YV worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. YV gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal YV de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van YV verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever YV tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien YV op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

1. YV heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor YV gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. YV is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. YV is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om YV te vergoeden voor elk financieel verlies dat YV lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 20 - Overmacht

1. YV is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van YV wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van YV, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan YV zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) YV of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van YV buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. YV is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 21 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van YV alleen geacht te bestaan indien YV dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van YV, is YV uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever YV binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en YV deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat YV in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door YV leidt tot aansprakelijkheid van YV, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens YV. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar is uitgekeerd.

4. YV sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. YV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart YV voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door YV geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van YV.

6. Enige door YV opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van YV.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van YV is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van YV opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van YV. YV is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is YV nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in YV haar eigen advies.

9. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van YV, en deze schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Opdrachtgever en/of diens medewerkers of derden, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van YV.

10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. YV sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door YV geleverde Diensten.

11. YV staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens YV verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

12. YV is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van YV vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij YV binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van YV.

Artikel 22 - Geheimhouding

1. YV en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan YV bekend gemaakt is en/of op andere wijze door YV is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door YV opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht YV steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien YV op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en YV zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is YV niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door YV aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van YV vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal YV vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van YV is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen YV en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de geheimhoudingsplicht, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro en een boete van € 100,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 23 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van YV waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, filmwerken, foto's, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij YV en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.  Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van YV worden overgedragen aan Opdrachtgever, is YV gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van YV rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van https://www.yourvenue.nl/. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door YV opgeleverde zaken, dient YV expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van YV rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. YV behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door haar opgeleverde werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.

6. Indien Opdrachtgever zelf content aanlevert, blijft dit eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan YV, tenzij anders overeengekomen.

7. Het is YV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het filmwerk. Indien YV door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8.YV heeft het recht om een korte opname, weergave of gedeelte te maken van het opgeleverde en te plaatsen op haar website en/of social mediakanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Opdrachtgever heeft het recht haar toestemming hiervoor in te trekken, waarbij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar dient te maken.

9. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de door YV geproduceerde filmwerken te delen of te gebruiken, alvorens alle openstaande facturen aan YV zijn voldaan.

10. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

11. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van YV, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro en een boete van € 100,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 24 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan YV verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan YV zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart YV van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart YV voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart YV voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan YV verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 25 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van YV of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@yourvenue.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil YV de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. YV zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 26 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen YV en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. YV heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen YV en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant (locatie Middelburg) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Bruinisse, 7 juli 2021

bottom of page